“แพงพวยฝรั่ง” ต้านมะเร็งร้าย

จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงถึง 66,000 ราย โดยพบว่าโดยในผู้ชายพบมะเร็งปอดมากที่สุด 5,535 ราย รองลงมาคือโรคมะเร็งตับ ส่วนผู้หญิงพบมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด 1,484 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งจะต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลา ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยา พร้อมทั้งยังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาในมูลค่าที่สูง

หากสามารถนาสมุนไพรที่พบได้ทั่วไป มีราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งยังสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา และการรักษาด้วยวิธีเคมีบาบัด หลายหน่วยงานจึงหันมาสนใจและวิจัยสมุนไพรที่สามารถต้านมะเร็งได้ การค้นพบสารต้านมะเร็ง Vinblastine (Vincaleukoblastine) และ Vincristine (leurocristine) จากต้นแพงพวยฝรั่ง ถือเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการวิจัยและเป็นจุดกระต้นให้มีการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรอื่นๆต่อไป ต้นแพงพวยฝรั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Catharanthus roseus G.Don อยู่ในวงศ์ Apocyanaceae เป็นไม้ล้มลุก ดอกมีหลายสี สวยงาม มีสรรพคุณมากมาย เช่น บารุงหัวใจ แก้บิด ขับพยาธิ และยังสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

จากรายงานการวิจัยได้มีการสกัดแยกสาร alkaloids จากแพงพวยฝรั่งได้มากกว่า แต่มีเพียง 6 ชนิด ที่มีฤทธิ์เป็น antitumor ดังนี้

  1. Vincristine (VCR) เป็น drug-of-choice ในการรักษา acute leukemia ในเด็ก มีอัตราการหายถึง 90%
  2. Vinblastine ใช้รักษา Hodgkin’s disease มีอัตราการหายถึง 50-75% และยังใช้ใน choriocarcinoma, reticulum cell sarcomas และ monocytic leukemia
  3. Leurosine highly active in tumor system
  4. Leurosidine highly active in tumor system
  5. Rovidine active in P-1534 system
  6. Leurosivine active in P-1534 system

โดยจะมีการใช้ Vincristine และ Vinblastine ในรูปเกลือซัลเฟต ( Vincristine sulphate และ Vinblastine sulphate) แต่ Vincristine จะทาเป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดดา ใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ส่วน Vinblastine จะทาเป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดดารักษาโรคมะเร็งในต่อมน้าเหลือง ซึ่งการจะนาแพงพวยฝรั่งไปสกัดเอาสารสาคัญนั้นต้องใช้ในปริมาณที่เยอะมาก เพราะแพงพวยฝรั่ง 2,000 กิโลกรัมจะ ได้สารอัลคาลอยด์เพียง 1 กรัม และประเทศไทยมีการส่งแพงพวยฝรั่งไปให้บริษัทยาต่างประเทศเป็นจานวนมากในแต่ละปี ทาให้ดึงเงินตราเข้าประเทศได้จานวนมาก

ดังนั้น การนาแพงพวยฝรั่งเพื่อไปใช้รักษาโรคมะเร็งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ถ้าหากจะนาแพงพวยฝรั่งไปรับประทานเพื่อรักษานั้นคงไม่ได้ผล เพราะปริมาณสาระสาคัญนั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตามแพงพวยฝรั่งก็เป็นสมุนไพรหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งได้

Scroll to Top